Fund Prices
Monday, November 19, 2018
RSA Fund I
=N= 1.0155
RSA Fund II
=N= 3.7883
RSA Fund III
=N= 1.0349
RSA Fund IV
=N= 3.6173