Fund Prices
Thursday, November 14, 2019
RSA Fund I
=N= 1.1607
RSA Fund II
=N= 4.1270
RSA Fund III
=N= 1.1640
RSA Fund IV
=N= 4.1272