Fund Prices
Sunday, July 22, 2018
RSA Fund I
=N= 1.0008
RSA Fund II
=N= 3.7364
RSA Fund III
=N= 1.0036
RSA Fund IV
=N= 3.4795