Fund Prices
Sunday, September 23, 2018
RSA Fund I
=N= 1.0056
RSA Fund II
=N= 3.7413
RSA Fund III
=N= 1.0180
RSA Fund IV
=N= 3.5541