Fund Prices
Wednesday, May 27, 2020
RSA Fund I
=N= 1.2652
RSA Fund II
=N= 4.4306
RSA Fund III
=N= 1.2519
RSA Fund IV
=N= 4.4042