Fund Prices
Wednesday, July 17, 2019
RSA Fund I
=N= 1.1032
RSA Fund II
=N= 4.0120
RSA Fund III
=N= 1.1215
RSA Fund IV
=N= 3.9542